Finansowa Edukacja

Wpisy

 • wtorek, 17 marca 2015
  • PROTEKCJONIZM

   PROTEKCJONIZM, polityka
   mająca na celu ochronę rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez
   ograniczenie importu oraz pobudzanie eksportu.

   Narzędziami ograniczającymi import są: cła,
   ograniczenia ilościowe (kontyngenty, embargo) i bariery pozataryfowe
   (utrudnianie importu np. poprzez długotrwałość i drobiazgowość odpraw celnych,
   stawianie bardzo wysokich wymagań jakościowych importowanym towarom, zakazy
   wykorzystywania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych surowców,
   materiałów i innych towarów pochodzenia zagranicznego itp.). Pobudzeniu
   eksportu służą dotacje dla przedsiębiorstw podejmujących produkcję eksportową.

   Polityka protekcjonizmu
   powoduje natomiast wzrost cen, ograniczenie dostępności towarów, obniżenie
   efektywności ogólnogospodarczej, zmniejszenie realnych dochodów gospodarki.
   Jest ona jednak często stosowana pod presją tych grup podmiotów gospodarczych,
   którym przynosi korzyści. Jest przy tym prosta w zastosowaniu i zapewnia dochody
   budżetowi państwa.

   Argumentami najczęściej wysuwanymi na jej
   rzecz są: zapewnienie obronności państwa poprzez ochronę celną lub
   administracyjne zakazy importu towarów uznanych za strategiczne (produkcja
   zbrojeniowa, także żywności, leków i in.), ochrona nowych, rozwijających się
   dziedzin wytwarzania przed konkurencją towarów zagranicznych, przeciwdziałanie
   bezrobociu, zapobieganie odpływowi pieniędzy z kraju. Z wyjątkiem pierwszego,
   pozostałe argumenty mają charakter pozorny - pozytywne efekty protekcjonizmu
   występują tylko w krótkich okresach, w długich natomiast ujawniają się efekty
   negatywne (postulowane cele można osiągnąć innymi sposobami).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 marca 2015 12:17
  • KAPITAŁ, FUNDUSZ,

   KAPITAŁ, FUNDUSZ,
   majątek, który może przynosić jego właścicielowi dochód w postaci wartości
   dodanej. Kapitał w przedsiębiorstwie występuje w postaci kapitału własnego i
   kapitału obcego.

   Do kapitału własnego
   zalicza się środki będące własnością przedsiębiorstwa, np. wkłady właścicieli
   (wspólników, udziałowców, akcjonariuszy), rezerwy z zysków itp.

   Kapitał obcy to środki
   będące czasowo w dyspozycji przedsiębiorstwa, np. pożyczki, kredyty,
   zobowiązania wobec dostawców, pracowników itp.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 marca 2015 12:16
 • poniedziałek, 12 maja 2014
  • BANK CENTRALNY

   BANK CENTRALNY, bank
   emisyjny - jedynym mającym prawo do emisji biletów bankowych, jest bankiem
   państwa - gromadzi dochody i dokonuje wypłat z budżetu państwa, udziela mu
   kredytów i obsługuje dług publiczny, reguluje obieg pieniądza wewnątrz kraju i
   czuwa nad zachowaniem równowagi bilansu płatniczego, gromadzi rezerwy złota i
   dewiz, aktywnie oddziałuje na gospodarkę wspomagając rząd w realizacji celów
   polityki gospodarczej.

   Jest bankiem banków -
   reguluje potencjał kredytowy banków poprzez kształtowanie stóp rezerw
   obowiązkowych i kredytu refinansowego, poprzez nadzór i kontrolę banków
   zapewnia spójność i stabilność systemu bankowego w kraju.

   W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy
   Bank Polski.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 12 maja 2014 17:04
 • czwartek, 09 stycznia 2014
  • BANK

   BANK, instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów).

   Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom.

   Mnogość i różnorodność operacji dokonywanych przez bank oraz wielość klientów i zróżnicowanie ich potrzeb stały się podstawą daleko posuniętej specjalizacji banków we współczesnej gospodarce (system bankowy).

   Wyróżnia się trzy rodzaje operacji bankowych:

   1) Operacje bierne - ich celem jest gromadzenie przez bank środków pieniężnych poprzez zaciąganie zobowiązań, to: przyjmowanie wkładów,emisja papierów wartościowych oraz zaciąganie kredytów w innych bankach, w tym w banku centralnym.

   2) Operacje czynne - mają na celu wykorzystanie środków zgromadzonych w wyniku operacji biernych oraz kapitałów własnych dla osiągnięcia dochodu. Polegają na udzielania kredytów oraz dokonywaniu lokat (np. zakup papierów wartościowych, dyskonta weksli itp.)

   3) Operacje usługowe (komisowe, pośredniczące) - są to czynności wykonywane przez bank na rachunek i zlecenie klientów. Zaliczyć tu można m.in. dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, realizację zleceń płatniczych w obrocie zagranicznym i inne.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 stycznia 2014 16:20
  • NACJONALIZACJA W POLSCE

   NACJONALIZACJA W POLSCE, po zakończeniu II wojny światowej, dekretem z 3 stycznia 1946 znacjonalizowano (nacjonalizacja) bez odszkodowania przedsiębiorstwa i instytucje należące do Rzeszy Niemieckiej i Wolnego Miasta Gdańska oraz ich obywateli (z wyjątkiem obywateli polskich i in. narodowości prześladowanych w czasie wojny), a także do obywateli polskich i in. krajów, którym udowodniono współpracę z okupantem.

   Za odszkodowaniem znacjonalizowano pozostałe przedsiębiorstwa, jeśli na jednej zmianie mogły zatrudniać więcej niż 50 pracowników. Dekretem z 6 listopada 1944 upaństwowiono część dużych majątków ziemskich (większość rozparcelowano w ramach reformy rolnej), a dekretem z 12 grudnia 1944 - obszary leśne o powierzchni powyżej 25 ha.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 stycznia 2014 16:20
 • środa, 19 czerwca 2013
  • NACJONALIZACJA

   NACJONALIZACJA,
   przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi -
   przeciwieństwo prywatyzacji.

   W gospodarce planowej, w okresie jej powstawania,
   nacjonalizacja jest podstawowym instrumentem tworzenia społecznej (państwowej)
   formy własności, stanowiącej podstawę istnienia tej gospodarki. Przyjmuje
   postać aktu prawnego, z mocy którego dokonuje się wywłaszczenia bez
   odszkodowania (rzadziej za odszkodowaniem - z reguły symbolicznym) określonych
   przedsiębiorstw lub całych dziedzin wytwarzania (w skrajnych przypadkach -
   wszystkich).

   W gospodarce rynkowej odbywa się ona drogą wykupu lub
   wywłaszczenia za odszkodowaniem (gdy negocjacje z dotychczasowym właścicielem,
   dotyczące wykupu, nie przynoszą rezultatu).

   Przyczynami nacjonalizacji mogą być:

   1) przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom monopolizacji
   (monopol).

   2) konieczność utrzymania i rozwoju tych dziedzin
   działalności gospodarczej, które stają się mniej atrakcyjne dla właścicieli
   prywatnych ze względu na obniżające się zyski, a przynoszą społeczeństwu
   określone korzyści i wpływają na poziom jego dobrobytu.

   3) konieczność
   restrukturyzacji i unowocześnienia pewnych gałęzi produkcji, jeśli przekracza
   to możliwości prywatnych przedsiębiorców, a jest korzystne ze społecznego
   punktu widzenia (w tym przypadku po pewnym czasie następuje ponownie
   reprywatyzacja).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   środa, 19 czerwca 2013 10:05
  • IMPORT

   IMPORT,
   kupno towarów lub usług z zagranicy. Jest wynikiem międzynarodowego podziału
   pracy. Zaopatruje gospodarkę w towary (usługi), których wytworzenie w kraju
   uważa się w danych warunkach za niemożliwe lub mniej korzystne niż
   wykorzystanie dóbr realizowanych za granicą.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   środa, 19 czerwca 2013 10:04
 • sobota, 11 maja 2013
 • poniedziałek, 22 kwietnia 2013
  • Embargo

   EMBARGO,

   narzędzie polityki handlu zagranicznego i represji ekonomicznej, a pośrednio i
   politycznej, mogące polegać na całkowitym lub częściowym zakazie eksportu
   towarów do określonego kraju (ich grupy) lub importu towarów z tego obszaru,
   zakazie wyjazdów obywateli, odpływania statków lub lotów samolotów w określonym
   kierunku, zatrzymaniu statków obcego państwa wraz z ładunkiem, a w czasie wojny
   - zatrzymaniu statków państwa neutralnego (może być za odszkodowaniem) w celu
   wykorzystania ich dla potrzeb wojennych.

   Embargo może dotyczyć także przepływu informacji (np. w
   trakcie negocjacji międzynarodowych) lub nowoczesnej techniki i technologii
   (zwłaszcza wojskowej) do określonych państw. Jest ono niezgodne z prawem
   międzynarodowym, jeśli nie wynika z konieczności ochrony przed skutkami
   postępowania obcego państwa. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 22 kwietnia 2013 10:57
 • wtorek, 12 marca 2013
  • Dumping

   DUMPING,
   sprzedaż towarów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż w kraju.
   Przesłankami jego stosowania może być: dążenie do opanowania nowych rynków lub
   utrzymania pozycji na dotychczasowych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji,
   zdobycie dodatkowych dewiz, zmniejszenie lub likwidacja nadwyżki podaży na
   rynku krajowym.

   Dumping może być stosowany przez monopole,
   ewentualnie oligopole czasowo lub stale. Sprzyja mu protekcyjna polityka
   handlowa państwa. Wywołuje niekorzystne skutki: w kraju eksportera - konsumenci
   płacą wyższe ceny, pokrywając straty związane z niskimi cenami w eksporcie, w
   kraju importera - ograniczenie produkcji własnej wobec konkurencji tanich
   towarów importowanych. Po opanowaniu rynku eksporter podnosi ceny często do
   poziomu wyższego niż poprzednio.

   Istnieje także dumping
   walutowy, polegający na świadomym zaniżaniu przez państwo kursu waluty krajowej
   w stosunku do walut obcych w celu zwiększenia konkurencyjności towarów własnych
   na rynkach międzynarodowych (ich ceny wyrażone w walutach obcych obniżają się)
   i zmniejszenia konkurencyjności towarów importowanych na własnym rynku (ich
   ceny wyrażone w walucie krajowej są wyższe). Prowadzi to do zwiększenia
   eksportu i ograniczenia importu, a zatem poprawy salda bilansu handlowego.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   edufinansow
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 marca 2013 09:15